O projektu

Mezinárodní i tuzemské statistiky potvrzují, že celková spotřeba alkoholu v České republice mírně klesá. Stejně tak vykazují klesající trend negativní jevy spojované s nezodpovědným pitím (např. dopravní nehody, zdravotní hlediska, konzumace alkoholu mladistvými nebo kriminalita). Přesto je potřeba rizikové chování nadále monitorovat a pracovat na snižování jeho výskytu.

A právě to má za cíl osvětová kampaň Alkohol zodpovědně, kterou realizuje pracovní skupina fungující v rámci Potravinářské komory ČR. Letošním hlavním tématem je alkohol a mladí lidé. Komunikační kampaň se věnuje i dalším oblastem: alkohol a zdraví, alkohol a těhotné, alkohol a řidiči.

Alkohol je veřejností často vnímán a médii prezentován v negativních souvislostech – nehody na silnicích, rozvrácené rodiny, podnapilí mladiství, excesy způsobené nadměrnou konzumací, apod. Problémem však není alkohol, ale lidská nezodpovědnost při jeho užívání. Alkohol je součástí našich životů, naší tradice, našeho společenského vyžití. Je ale třeba jednoznačně rozlišit škodlivou nadměrnou konzumaci od umírněného a bezpečného pití. Zároveň je nutné upozornit na rizika pití u těhotných žen, mladistvých a řidičů.

Základním posláním projektu Alkohol zodpovědně je:

 1. edukace, která povede ke změně postojů a chování veřejnosti poskytnutím kvalitních informací týkajících se prevence nadměrného užívání alkoholických nápojů, omezení konzumace alkoholu rizikovými skupinami (nezletilými, řidiči a těhotnými ženami);
 2. zvýšení povědomí o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů s cílem podpořit aktivní vztah a odpovědnost veřejnosti ke zdraví a zdravému životnímu stylu, posilování těchto návyků a jejich podpora ve společnosti prostřednictvím celostátní preventivně informační kampaně, která potrvá měsíc.
Odborní garanti projektu Alkohol zodpovědně

PhDr. Václav Budinský, spisovatel a publicista, filozof
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel Sociologického ústavu AV ČR
plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel dopravní policie
MUDr. Hana Mojžíšová, lékařka specializovaná na výživu a zdraví
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., lékař - kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky karidovaskulární chirurgie IKEM
Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., lékař, evangelický kazatel, nakladatel
Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., F.E.S.C., lékař – pediatr specializující se v oboru kardiologie
Ing. Jaroslav Zikmund, znalec v oblasti zdravotnictví – toxikologie

Pracovní skupina Alkohol odpovědně

Pracovní skupina Alkohol odpovědně (původně Alkohol a společnost) byla založena jako poradní orgán České technologické platformy pro potraviny 20. března 2006 na základě Stanov Potravinářské komory ČR a vznikla v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem.

Pracovní skupina Alkohol zodpovědně se dlouhodobě věnuje vztahu mezi konzumací alkoholu a lidským zdravím. Jejími členy jsou zástupci odborné veřejnosti z řad lékařů i zástupci jednotlivých výrobních podniků.

Aktivní členové pracovní skupiny Alkohol zodpovědně:

 
 
Cíle pracovní skupiny Alkohol zodpovědně:
 • Dobrovolné dodržování etického kodexu, zaměřeného na odpovědnou marketingovou komunikaci a stanovení pravidel samoregulace těchto aktivit.
 • Cílené osvětové a vzdělávací kampaně zaměřené na prevenci nezodpovědného požívání alkoholu.
 • Upozornění na rizika pití u těhotných žen, mladistvých, řidičů a dalších rizikových skupin.
 • Poskytování pravdivých vyvážených informací souvisejících s pitím alkoholu.
 • Odstranění dopadů způsobených zneužíváním (nadměrným pitím) alkoholu.
 • Podpora zodpovědného přístupu ke konzumaci.
 • Boj proti nesprávným konzumačním návykům.
Spolupráce s institucemi
Samoregulační aktivity výrobců a distributorů alkoholických nápojů

Výrobci alkoholických nápojů jsou si vědomi toho, že jejich produkty nejsou vhodné pro všechny a jejich nadměrná konzumace může přinášet rizika spotřebiteli a jeho okolí. Je pro ně proto důležité vědět, kde, kdy a kým jsou jejich produkty konzumovány. Úkolem výrobců je poskytovat dostatek objektivních informací k tomu, aby se spotřebitel mohl sám a správně rozhodnout.

V zájmu prosazování odpovědné konzumace dodržují tyto zásady:

 • Vytváří a podporují programy, jejichž cílem je zabraňovat řízení pod vlivem alkoholu, pití nezletilých a těhotných, upozorňovat na riziko nadměrné konzumace alkoholu a podporovat odpovědná rozhodnutí konzumentů.
 • V komerční komunikaci poskytují pravdivé a objektivní informace.
 • Dodržování pravidel monitorují interními samoregulačními procesy.
Zaujala Vás naše kampaň?
Chcete více informací?
napište nám